អតិថិជនកុងហ្គោរបស់យើងមកលេងយើង

អតិថិជនកុងហ្គោរបស់យើងមកលេងយើងហើយបង់សាច់ប្រាក់ ៣៩០០ ដុល្លារសម្រាប់ការដាក់បន្ទប់ត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនភ្លើង។

1 (2)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែវិច្ឆិកា -២០១៩